Кариерно ориентиране

Кариерно ориентиране

Услугите по кариерно ориентиране са достъпни за всички ученици и родители и са напълно безплатни.enlightened

Ка­ри­ер­но­то ори­ен­ти­ра­не е на­со­че­но към от­к­ри­ва­не на ин­те­ре­сите и спо­соб­нос­ти­те на учениците и фор­ми­ра­не на адек­ват­на са­мо­о­цен­ка ка­то ос­но­ва за из­бор на про­фе­сия и под­го­тов­ка за ус­пеш­на про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция. То е свър­за­но с на­сър­ча­ва­не на са­мос­то­я­тел­ност­та и ини­ци­а­тив­ност­та на мла­ди­те хо­ра в про­це­са на раз­ви­тие на уме­ния за про­фе­си­о­на­лен из­бор и уп­рав­ле­ние на соб­с­т­ве­ния ка­ри­е­рен път.

Кариерните консултантите  оказват помощ и подкрепа на ученици, изправени пред избор на образование и/или започване на работа. Всеки ученик може да бъде  информиран за профилите, специалностите и професиите.

Обучените кариерни консултанти могат :

● да извършват  индивидуална и групова работа с ученици от всички степени на училищното образование

●  да осъществяват  диагностична и консултативна дейност с ученици относно нагласи и мотивация за избор на образование или кариера.

● да координират усилията си с педагогически съветници, учители и директори на училища, за да подпомогнат учениците в техния самостоятелен избор на образование или професия.

 

●  Про­веж­да­не на за­ня­тия и дей­нос­ти, свър­за­ни с опоз­на­ва­не на раз­лич­ни про­фе­сии; фор­ми­ра­не на раз­би­ра­не, че ка­ри­е­ра­та е сред­с­т­во за про­фе­си­о­нал­на и лич­нос­т­на ре­а­ли­за­ция и че вся­ка про­фе­сия е нуж­на на об­щес­т­во­то;

●  Под­по­ма­га­не на уче­ни­ци­те в про­це­са на ос­мис­ля­не как­ви ка­чес­т­ва на лич­ност­та и уме­ния са не­об­хо­ди­ми за да­де­на­та про­фе­сия, как­во изис­к­ва про­фе­си­я­та от то­зи, кой­то я уп­раж­ня­ва;

●  Фор­ми­ра­не на по­ня­тия и пред­с­та­ви за ка­ри­е­ра, ка­ри­ер­но раз­ви­тие, уп­рав­ле­ние на ка­ри­е­ра­та;

●  Фор­ми­ра­не на  ключо­ви пре­но­си­ми уме­ния: уме­ния за уче­не и ор­га­ни­за­ция на вре­ме­то, ефек­тив­но меж­ду­лич­нос­т­но вза­и­мо­дейс­т­вие, про­уч­ва­не на въз­мож­нос­ти, бо­ра­ве­не с ин­фор­ма­ция, кри­тич­но мис­ле­не, поз­на­ва­не и из­пол­з­ва­не на мо­де­ли за взе­ма­не на ре­ше­ние.

●  Мо­ти­ва­ция и под­к­ре­па на уче­ни­ци­те за ус­пеш­но дип­ло­ми­ра­не.

 

Използват се разнообразни инструменти като интерактивни упражнения, ролеви игри, тренинги за формиране на умения и за вземане на решения, решаване на казуси, организиране на ученически форуми, професиографски екскурзии и дискусии по тематични филми

Основните форми и начини за реализация на дейността са:

●  час на класа

●  извънкласни и училищни дейности (училищни форуми, ателиета и други)

●  консултации и дейности по интереси

●  работа по проекти

Кариерни консултанти:

Анелия Караджова

Корнелия Пенева

Мариета Петкова 

Миглена Митева

Анелия Костова

 

Портал кариерно ориентиране

 

По инициатива на кариерните консултанти  на 09.10.2018г. се проведе изключително ползотворна среща между ученици от СУ "Пейо Яворов" и мениджмънта на Метро Плевен - г-н Павел Илиев и г-жа Росица Попова на тема "Ден на предприемача". Благодарим на ръководството на Метро Плевен за отделеното време!