Анализ и обобщени резултати от проведена анкета със зрелостници

Анализ и обобщени резултати от проведена анкета със зрелостници

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  -

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО, ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО – ПЛЕВЕН

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Анализ и обобщени резултати от проведена анкета със зрелостници в 16 училища на територията на гр.Плевен

            Целта на проведената анкета беше да се установи до каква степен зрелостниците са готови да направят избор за бъдещето си след завършване на средното образование. Предложената анкетна карта е структурирана и съдържа няколко основни въпроса, групирани в следните направления: готовност за избор на професия или  избор  на ВУЗ; хора, на които се доверяват в своя професионален избор и конкретни ценности, степента на подготовка за предстоящите изпити.

Демографски данни: Общ брой ученици  взели участие в анкетното проучване: 764 ученика, пол: 395 момчета и 369 момичета.

Резултати:

 

На въпроса „Безпокои ли ме моето професионално бъдеще?“  83% от анкетираните дават положителен отговор, от които  60% са направили своя избор за професионално бъдеще.

Други   12% смятат, че е рано да вземат това решение за собствения си живот.

 Макар и пълнолетни, 5 %  все  още разчитат на своите родители при вземане на важните решения в живота си.

 

На следващият въпрос, в  който анкетираните трябва да изразят мнение как ще продължи техния живот след завършването на XII клас – дали ще продължат да учат или ще стартират своята трудова дейност, болшинството- 77%- заявява категорично желанието си да учат  във ВУЗ.

Доближават се процентите на колебаещите се (10%) и решените да излязат на пазара на труда (12%) след завършване на средното образование.

Това потвърждава увереността им, че без завършване на висше образование не биха били конкурентноспособни при търсене на подходящо работно място.

 

Въпреки големия процент желаещи да продължат във ВУЗ, не малка част от тях смятат, че дипломата за висше образование не е  необходимо условие за бъдещ успех.

Висшето образование може да не е гаранция за по-високи доходи, но то е най-добрата инвестиция, която човек може да направи в себе си.

 

 

 

Две са водещите предпочитани  направления – технически науки и социални, стопански и правни науки.  Най-малък процент е отделен на хуманитарни и аграрни науки.

 

 

 

На въпроса как виждат своето бъдеще на 25-годишна възраст анкетираните залагат преди всичко на  професиите, които са свързани  с хора, въпреки че живеем в XXI век – времето на „шеметното развитите на технологиите”. На второ място са поставени професиите, свързани с техниката.   Най-малък процент е отделен на професиите, свързани с изкуството.

 

 

Какъв е учебния предмет, по който избират да се явяват на ДЗИ анкетираните логично посочват, че е този , по който смятат, че са най-добре подготвени.

Най-предпочитан втори предмет за ДЗИ е : английския език, следван от биология и математика.

 Една част от зрелостниците,  които завършват  Професионална гимназия залагат на ДКИ- Държавния квалификационен изпит.

 

 

 

 

За радост най-голям процент от анкетираните на въпроса къде възнамеряват да търсят реализация предпочитат своята родина (47%). Успокоително звучи, че младите хора на България ще търсят развитие на потенциала си тук.

Други  19% залагат на чужбина- Германия, Англия, Холандия. За около 1/5 от зрелостниците от първостепенно значение  е да се развиват в сферата, в която се обучават без значение в страната или извън нея.

 

Дали подготовката в училище е достатъчна за кандидатстване във ВУЗ -33% от зрелостниците са убедени, че само с познананията си от училище ще могат да успеят да продължат. Останалите търсят варианти за допълнителна подготовка.

 

От анкетираните зрелостници- 44%  вече са избрали учебното заведение,  в което искат да продължат своето образование. Предпочитанията са насочени към: Медицински университет – Плевен, Софийски университет ”Климент Охридски”, ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”, Технически университет – София.

Част от учениците са направили своя избор за продължаващо обучение в чужбина.

За жалост не малък процент-38% се колебаят или все още не са решили кое учебно заведение да изберат.

 

На въпроса какво очакват от своята бъдеща професия младите хора залагат на високото заплащане, да виждат резултат от своя труд и постоянно да подобряват своите умения.

 

Настоящата анкета установи, че зрелостниците са готови да направят избора си на професионално бъдеще.

 Ценностните нагласи по отношение на труда и професионалната реализация са своего рода отражение на по-материалистичното отношение на зрелостниците към живота. Водещо в очакванията към работата е високото заплащане,  което може да осигури висок жизнен стандарт . Веднага след него по степен на важност анкетираните са подредили възможността да виждат резултата от своя труд и постоянно да подобряват своите умения,  което изразява зряло и отговорно виждане за себе си в дадената социална роля. Не са малко  лицата, които търсят в работата възможност за създаване на нови познанства и общуване с интересни хора. Не е малък и процентът на младите хора, които искат трудовата им заетост да дава възможност за повече свободно време, което може да бъде интерпретирано като знак за важността на много други елементи в структурата на всекидневието на изследваните лица.

 

 Кариерните консултанти към ЦПЛР-ЦУТНТ желаят успех на всеки един от зрелостниците в бъдещите им начинания.